Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe

REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA – OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – SPR

TYTUŁ PROJEKTU: Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe.
WNIOSKODAWCA: Gmina Siepraw


PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: Regionalnego Programu operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020.


UMOWA O DOFINANSOWANIE: nr XVII/464/FE/17 z dnia 15 grudnia 2017r
 

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowita wartość projektu – 1 528 334,59 PLN
Współfinansowanie UE w kwocie nie większej niż – 1 499 999,53 PLN
Wkład własny Beneficjenta – 28 335,06 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.09.2017 – 31.08.2020

CEL PROJEKTU:
Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery podczas ogrzewania budynków mieszkalnych. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji zmniejszy się ilość zanieczyszczeń przekraczających obecnie dopuszczalne normy – pyłu zawieszonego PM – 10 i PM2,5 oraz benzo(α)pirenu, ponieważ pochodzą one głównie ze źródeł niskiej emisji.
Cele społeczno-gospodarcze są to cele długofalowe, które zostaną osiągnięte w perspektywie co najmniej kulkuletniej, dzięki rezultatom przedmiotowej inwestycji. Są to więc cele pośrednie, których założone efekty mogą zacząć się objawiać nawet kilka lat po zakończeniu realizacji projektu.

 • Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Siepraw;
 • Zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy;
 • Poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie gminy, zapobieganie degradacji walorów naturalnych obszaru;
 • Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, podniesienie ich warunków bytowych, zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
 • Podniesienie atrakcyjności regionu oraz gminy, zarówno dla mieszkańców, jak  również inwestorów i turystów oraz konkurencyjności obszaru;
 • Poprawa warunków do rozwoju branży turystycznej.

Projekt zakłada wymianę 103 niskosprawnych, nieekologicznych pieców opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłami automatycznymi zasilanymi gazem i biomasą. Ponadto, z uwagi na konieczność podniesienia świadomości dotyczącej zanieczyszczeń powietrza oraz zagrożeń z nich płynących wśród mieszkańców, zaplanowano także działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej. Projekt zakłada również organizację systemu kontroli.

 • % redukcji emisji CO2;
 • % redukcji emisji pyłu PM10 i PM2,5;
 • W ramach projektu nie jest planowane podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej.
 • W ramach projektu planuje się działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej;
 • Wnioskodawca nie posiada programu osłonowego oraz w najbliższym czasie nie planuje wprowadzenia takiego programu dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokali związane  z trwałą wymianą systemu ogrzewania na terenie objętym projektem;
 • Projekt jest realizowany na terenie gminy Siepraw, zaklasyfikowanej do obszarów, na których konieczne jest podjęcie działań naprawczych polegających na likwidacji starych niskosprawnych urządzeń grzewczych i wyszczególnionych w obowiązkach Programie ochrony powietrz dla województwa małopolskiego (POP);


HARMONOGRAM PRAC:
 

 • 5 października 2017 roku Rada Gminy Siepraw przyjęła uchwałę nr XXVIII/249/17 w sprawie regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 • 15 grudnia 2017 roku Gmina podpisała umowę dotacyjną


WAŻNE DOKUMENTY:


Uchwała nr XXVIII/249/17 Rady Gminy z dnia 5 października 2017r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki: