Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Gminny Program Wspierania Edukacji Szczególnie Uzdolnionych Uczniów

Rada Gminy  Siepraw podjęła na sesji w dniu 28 kwietnia 2016 roku uchwałę w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Szczególnie Uzdolnionych Uczniów oraz w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom.

Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom została zmieniona na sesji w dniu 22 czerwca 2017 roku i jest obecnie uchwałą obowiązującą.  

 

Gminny Program Wspierania Edukacji Szczególnie Uzdolnionych Uczniów, zwany dalej Programem, ma na celu:

 • promowania uczniów, szczególnie uzdolnionych,
 • motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem swojego talentu i  pogłębiania wiedzy,
 • stwarzania pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół, motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci,
 • zwiększania liczby uczestników olimpiad i  konkursów przedmiotowych, 
 • promocji gminy Siepraw – jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.

Program jest skierowany do zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych.

Program obejmuje następujące działania:

 1. promowanie wybitnie uzdolnionych uczniów w tym;
 • eksponowanie osiągnięć uczniów w siedzibie szkół, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał uczeń,
 • zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej, 
 • prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi i mieszkańcami,
 1. wspieranie materialnie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez przyznawanie stypendiów.

Zadania są wykonywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 poz. 2156, zm. 2016 r, poz. 35) oraz akty wykonawcze do tej ustawy w ramach środków przewidzianych w Budżecie Gminy Siepraw na dany rok.

Wójt Gminy Siepraw monitoruje realizację zadań objętych projektem i składa Radzie Gminy Siepraw informacje o jego realizacji, corocznie, łącznie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw.

 

Regulamin przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom

§ 1. 1. Regulamin, zwany dalej „regulaminem” określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez Wójta Gminy Siepraw stypendium dla uzdolnionych uczniów, zwanego dalej stypendium.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 • olimpiadzie, konkursie lub turnieju są to olimpiady, konkursy i turnieje organizowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290), zwanym dalej rozporządzeniem;
 • konkursie przedmiotowym, konkursie interdyscyplinarnym, turnieju są to konkursy, olimpiady, turnieje, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt.1 i 2, § 7 pkt 1 i 2 oraz § 10 rozporządzenia;
 • Prawie oświatowym jest to Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; zm. poz. 949.);
 • Przepisy wprowadzające prawo oświatowe jest to Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60; zm. poz. 949.);
 • szkole podstawowej, gimnazjum,  szkole ponadpodstawowej i szkole ponagimnazjalnej  są to szkoły wymienione art.18  Prawa oświatowego i art. 9 ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem przepisów wprowadzających prawo oświatowe.

§ 2. Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Siepraw, uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponagimnazjalnej, ponadpodstawowej, który jest laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów lub turniejów wymienionych w §  4 niniejszej uchwały.

§ 3. Stypendia przyznaje się raz w roku szkolnym w trzech stopniach, pierwszy (najwyższy), drugi (niższy) i trzeci (najniższy), w następujących wysokościach:

 • Stypendium Pierwszego stopnia - 1500 zł,
 • Stypendium Drugiego stopnia - 1000 zł,
 • Stypendium Trzeciego stopnia - 500 zł.

§ 4. 1. O stypendium pierwszego stopnia może ubiegać się uczeń, który jest laureatem:

a) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub,

b) ogólnopolskiej  olimpiady interdyscyplinarnej lub

c) ponadwojewódzkiego konkursu przedmiotowego, lub

d) ponadwojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego, lub

e) ogólnopolskiego turnieju.

2. O stypendium drugiego stopnia może ubiegać się uczeń, który jest:

a) finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub

b) finalistą ogólnopolskiej  olimpiady interdyscyplinarnej,

c) finalistą ponadwojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub

d) finalistą ponadwojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego lub

e) finalistą ogólnopolskiego turnieju,

f) laureatem konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego na szczeblu wojewódzkim i uzyskał na świadectwie w danym roku szkolnym średnią ocen nie niższą niż 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.


3. O stypendium trzeciego stopnia może ubiegać się uczeń, który jest finalistą konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego na szczeblu wojewódzkim i uzyskał na świadectwie w danym roku szkolnym, średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.

§ 5. 1. Uczeń może otrzymać stypendium jeden raz w roku i tylko jednego stopnia.
2. Uczeń, który spełnia kryteria więcej niż jednego stopnia otrzymuje stypendium wg stopnia wyższego.
3. Spełnienie warunków ubiegania się o stypendium, o których mowa w § 4 winno nastąpić w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i § 9.
4. W przypadku braku środków w budżecie danego roku na zrealizowanie wszystkich wniosków spełniających kryteria i warunki przyznania stypendium, wnioski zakwalifikowane do otrzymania stypendium, a niezrealizowane, na wniosek wnioskodawcy, będą ponownie rozpatrywane w następnym roku i w takim przypadku spełnienie wymogów, o których mowa w § 4 oceniać się będzie wg okresu właściwego dla wniosku zakwalifikowanego, a niezrealizowanego.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

a) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, za zgodą opiekuna prawnego ucznia,

b) pełnoletni uczeń,

c) opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.


2. Wniosek winien zawierać:

a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku, gdy wniosek składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, pieczątka szkoły,

b) wskazanie ucznia uprawnionego do stypendium i stopnia stypendium, oraz nazwy szkoły, do której uczeń uczęszcza,

c) wskazanie osiągnięć ucznia uzasadniających przyznanie stypendium, opisanych w § 4,

d) datę i podpis wnioskodawcy.


3. Do wniosku winny być dołączone:

 • poświadczona, przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, za zgodność z oryginałem, kopia zaświadczenia kuratora oświaty, o którym mowa w § 5 rozporządzenia lub kopia zaświadczenia komitetu głównego olimpiady lub turnieju, o którym mowa w § 10 rozporządzenia,
 • poświadczona przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza za zgodność z oryginałem kopia świadectwa szkolnego lub zaświadczenie dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza potwierdzające spełnienie warunków określonych w §4 ust. 2 lit f  lub ust. 3.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

§ 7. 1. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Siepraw w terminie od dnia 1 września do 30 września danego roku kalendarzowego.
2. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Siepraw, w ramach środków finansowych określonych przez Radę Gminy Siepraw w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 8. 1. Stypendium wypłaca się, nie później niż do 31 października.
2. Wypłata stypendium dokonywana jest przez Urząd Gminy Siepraw, w kasie Urzędu Gminy Siepraw lub na podane we wniosku konto.
3. Stypendyści otrzymują dyplomy, które wręczane będą przez Wójta Gminy Siepraw,  podczas obrad sesji Rady Gminy Siepraw lub w inny uroczysty sposób.

§ 9. 1. Do dnia 30 września 2017 roku można złożyć wnioski o przyznanie stypendium z tytułu osiągnięć, odpowiadających warunkom określonym w § 4 niniejszej uchwały, które zostały spełnione w roku szkolnym 2015/2016, za które to osiągnięcia uczeń nie otrzymał stypendium z tego powodu, iż w/w osiągnięcia nie spełniały warunków Uchwały Nr XIV/134/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom (Dz. Urz. Woj. Mał. poz. 3005).

 

Załączniki: