Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw wraz z delimitacją obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

 

TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw wraz z delimitacją obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

WNIOSKODAWCA: Gmina Siepraw

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE: nr IXA/563/PR/16 z dnia 24 października 2016r

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowity koszt projektu – 54 208,75 zł, w tym z:

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 48 787,88 zł
 • Wkład własny Budżet Gminy Siepraw – 5 420,87 zł

OKRES REALIZACJI:
24.05.2016r do 30.11.2016r (wnioskowane wydłużenie terminu do 31.12.2016r.)

CELEM PROJEKTU jest zaplanowanie działań mających na celu przezwyciężenie kryzysu na obszarach zdegradowanych, które wpisują się w następujące cele ogólne i szczegółowe określone w Strategii Rozwoju Gminy Siepraw na lata 2016-2020, w tym:

 • Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców

Cele szczegółowe:

 1. Lepszy dostęp do żłobków i przedszkoli oraz miejsc opieki dla osób starszych.
 2. Łatwy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.
 3. Lepsza oferta spędzania czasu wolnego, szczególnie dla młodzieży.
 • Cel ogólny: Poprawa stanu środowiska i rozwój infrastruktury komunikacyjnej

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa stanu powietrza i wód oraz świadomości ekologicznej.
 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Cel ogólny: Rozwój innowacyjnej i opartej o lokalne zasoby gospodarki

Cele szczegółowe:

 1. Rozwój turystyki weekendowej i pielgrzymkowej.
 2. Rozwój lokalnych produktów żywnościowych i rzemieślniczych.
 3. Rozwój pozostałej przedsiębiorczości i ofert dla inwestorów, innowacyjności oraz współpracy przedsiębiorców ze sobą.


W ramach Programu Rewitalizacji zakłada się na obszarach zdegradowanych realizację działań między innymi z zakresu odnowy przestrzeni publicznych na terenie gminy, rozszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, konkursów, itp., rozwoju oferty kulturalnej, w tym dla dzieci, młodzieży, seniorów, poprawy warunków funkcjonowania instytucji publicznych, poprawy jakości usług publicznych (edukacyjnych, przedszkolnych, kulturalnych, itp.), wspierania aktywnych form spędzania czasu wolnego, współpracę z organizacjami pozarządowymi, aktywizacji mieszkańców, promowania postaw ekologicznych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania wykluczeniom, promowania zdrowego trybu życia, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, rozwoju oferty turystycznej i bazy turystycznej na rzecz aktywizacji lokalnej gospodarki.
Dzięki realizacji planowanego do opracowania programu rewitalizacji, zwiększy się stopień osiągnięcia wyżej wymienionych celów, a interwencja w obszarach kryzysowych umożliwi rozwiązanie lub zmniejszenie skali zidentyfikowanych i opisanych w Strategii problemów.


Głównymi problemami na obszarach zdegradowanych w Gminie są:

 • wykluczenie społeczne ze względu na ubóstwo i bezrobocie,
 • niewystarczający udział w życiu społecznym i kulturalnym gminy,
 • problem z dostępnością usług publicznych, w szczególności usług z zakresu opieki przedszkolnej,
 • problem w sferze środowiskowej tj. zanieczyszczenie powietrza związane ze źródłami niskiej emisji,
 • niski poziom bezpieczeństwa mieszkańców na obszarach, gdzie nie ma chodników,
 • postępujące zjawisko starzenia się lokalnej społeczności i konieczność poprawy jakości życia seniorów.

Zaplanowane działania mają służyć:

 • pobudzeniu rozwoju,
 • poprawie dostępności usług publicznych wysokiej jakości w szczególnie usług opieki nad dziećmi,
 • poprawie środowiska zamieszkania,
 • zapewnieniu dostępnej oferty zagospodarowania czasu wolnego,
 • wprowadzeniu zmian dzięki aktywności społecznej i gospodarczej,
 • poprawie jakości życia seniorów,
 • zahamowaniu negatywnych trendów związanych z bezrobociem,
 • efektywnemu i funkcjonalnemu wykorzystaniu istniejącej przestrzeni publicznej.

PLANOWANE EFEKTY
Gminny Program Rewitalizacji będzie:

 • określał długoletni plan działań interwencyjnych w obszary zdegradowane,
 • stanowił uzasadnienie dla działań podejmowanych na obszarach zdegradowanych,
 • umożliwiał badanie efektów podejmowanych działań,

Posiadanie Gminnego Programu Rewitalizacji daje podstawę do ubiegania się o wsparcie dla konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach osi priorytetowej pn. „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

PRACE NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

 • 26 października 2016r. Rada Gminy Siepraw przyjęła uchwałę nr XVIII/170/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siepraw
 • 24 października 2016r. Gmina Siepraw podpisała umowę dotacyjną.
 • 24 października 2016r. Zakończenie konsultacji projektu uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siepraw
 • 23 września 2016r. Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw dotyczące rozpoczęcia konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siepraw
 • 23 maja 2016r. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu " Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw wraz z delimitacją obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji "


CZYM JEST REWITALIZACJA?
Rewitalizacja definiowana jest jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Oznacza to, że kompleksowa rewitalizacja winna łączyć wysiłki różnych podmiotów, tak aby suma ich działań spowodowała trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadząc do poprawy jakości życia.

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa o rewitalizacji, która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach zdegradowanych, dotkniętych szeroko definiowanym kryzysem. W ustawie mocno zostało zaakcentowane znacznie partycypacji społecznej w przygotowaniu, a następnie wdrażaniu i monitorowaniu programu rewitalizacji.


Obszar zdegradowany (art. 9.1. Ustawy o rewitalizacji)
Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, cechujący się występowaniem na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.
 

Obszar rewitalizacji
Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

WAŻNE DOKUMENTY
Uchwała Rady Gminy Siepraw nr XVIII/170/16 z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siepraw.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw z dnia 23 września 2016r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siepraw

UCHWAŁA NR XIX/178/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przystąpienia przez Gminę Siepraw do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz prezentacji procesu jego opracowania zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

Dnia 9 grudnia 2016 roku (piątek) godzina 18:00 odbędzie się w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Sieprawiu spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przystąpienia przez Gminę Siepraw do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz procesu jego opracowania, zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

Spotkanie ma na celu przybliżenie istoty, celów i zasad prowadzenia rewitalizacji oraz prezentację procesu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcom obszaru rewitalizacji oraz mieszkańcom całej gminy i wszystkim zainteresowanym podmiotom.


/-/ Tadeusz Pitala
Wójt Gminy Siepraw
 

   

KOMUNIKAT

Z uwagi na przystąpienie Gminy Siepraw do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zachęcamy do udziału w ankiecie konsultacyjnej.
Niniejsze badanie ma na celu ocenę stanu obecnego obszaru rewitalizacji, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju.
W badaniu wziąć mogą udział mieszkańcy obszaru rewitalizacji, wszyscy mieszkańcy gminy Siepraw, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz pozostałe zainteresowane podmioty.
Istnieje także możliwość zgłoszenia projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji za pomocą karty zgłoszeniowej.
Wypełnione ankiety i karty zgłoszenia propozycji zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej gmina@siepraw.pl z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna”/”Karta zgłoszenia zadania do GPR” lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Siepraw (Kawęciny 30, 32-447 Siepraw) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2016r.

 

Informacje

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przystąpienia przez Gminę Siepraw do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz prezentacji procesu jego opracowania zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

Dnia 9 grudnia 2016 roku, podczas zebrania wiejskiego sołectw wsi Siepraw I, II, III odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przystąpienia przez Gminę Siepraw do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz procesu jego opracowania, zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

Spotkanie miało na celu przybliżenie istoty, celów i zasad prowadzenia rewitalizacji oraz prezentację procesu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcom obszaru rewitalizacji oraz mieszkańcom całej gminy i wszystkim zainteresowanym podmiotom.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Konsultacje dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z art. 17 Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. 10 stycznia 2017 roku rozpoczną się konsultacje dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2016r. o Rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) podstawowymi formami konsultacji są:

 • zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej,
 • zbieranie uwag ustnych,
 • ankieta.

Konsultacje rozpoczną się w momencie opublikowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Siepraw www.siepraw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnienia projektu w budynku Urzędu Gminy Siepraw i będą trwać 30 dni.

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie zamieszczone na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wójt Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zmianami ), w dniu 30 stycznia 2017 r rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 2 marca 2017 r. Podstawowymi formami konsultacji będą:
•      zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
•      zbieranie uwag ustnych;
•      ankiety.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji będzie dostępny od dnia 30 stycznia 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugsiepraw/), stronie internetowej Gminy (www.siepraw.pl) oraz w pokoju nr 32 Urzędu Gminy Siepraw.

Formularz zgłaszania uwag i ankieta będą dostępne od dnia 30 stycznia 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugsiepraw/), stronie internetowej Gminy (www.siepraw.pl) oraz w pokoju nr 32 Urzędu Gminy Siepraw .
Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej gmina@siepraw.pl (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna”, "Formularz zgłaszania uwag") lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Siepraw w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2017 r.
Składanie uwag ustnych będzie możliwe w poniedziałki w godz. 10.00 – 16.00
i wtorki w godz. 9.00-15.00 w pokoju nr 32 Urzędu Gminy Siepraw w okresie od 30 stycznia do 2 marca 2017 roku.


RAPORT
Z konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji


Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji trwały w okresie od 30 stycznia 2017 r. do dnia 2 marca 2017 .
Mieszkańcy oraz interesariusze wyznaczonych obszarów rewitalizacji mogli podzielić się swoją opinią dotyczącą projektu Gminnego Programu Rewitalizacji w trakcie konsultacji, których formy były następujące:

 • zbieranie uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw w formie papierowej. Uwagi można było składać za pomocą opublikowanych formularzy na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Siepraw lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Siepraw do 02.03.2017;
 • zbieranie uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@siepraw.pl w terminie do dnia 02.03.2017 r.
 • zbieranie uwag ustnych w  poniedziałki w godz. 10.00 – 16.00 i wtorki w godz. 9.00-15.00 w pokoju nr 32 Urzędu Gminy Siepraw w okresie od 30 stycznia do 2 marca 2017 roku,
 • ankiety – ankiety można było przesłać na adres poczty elektronicznej gmina@siepraw.pl lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Siepraw w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2017 r.

Możliwe było także zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych po zapoznaniu się z celami i kierunkami działań preferowanymi w Gminnym Programie Rewitalizacji.


WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


1.      Za pomocą formularza uwag zostały zgłoszone uwagi Wójta Gminy Siepraw, dotyczyły one:
a.      Uzupełnienia komplementarności międzyfunduszowej i międzyokresowej Gminnego Programu Rewitalizacji;
b.      Przeanalizowania listy wskaźników pod kątem rezultatów i przyporządkowania wskaźników poszczególnym przedsięwzięciom;
c.      Pełniejszego opisania metodologii zastosowania wskaźnika syntetycznego w pogłębionej diagnozie społecznej;
d.      Przesunięcia jednego z projektów listy podstawowej na listę uzupełniającą;
e.      Konieczności dostosowania obligatoryjnego załącznika graficznego do ostatecznej listy przedsięwzięć, usunięcia go z dokumentu głównego w formie rozdziału 15 oraz dołączenia go do dokumentu głównego jako odrębny załącznik.
 
Uwagi zebrane poprzez formularze w formie zgłaszania uwag
W wyznaczonym terminie wpłynął 1 formularz, w którym zgłoszono uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Podmiotem zgłaszającym uwagi był Wójt Gminy Siepraw:
 


  2.      W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna ankieta konsultacyjna.

Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonymi konsultacjami są dostępne w Urzędzie Gminy Siepraw.

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Siepraw uchwalony

Rada Gminy Siepraw na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. przyjęła uchwałę nr XXIV/222/17 – „Gminny Program Rewitalizacji do roku 2023”. Uchwalenie tego dokumentu było zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac i konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Urząd i Radę Gminy oraz firmę konsultingową Erofin z Dobczyc, której zlecono wykonanie projektu GPR. Na wykonanie programu Gmina pozyskała 85% środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  W ramach rewitalizacji Gminy w miejscu starego budynku powstanie nowoczesne przedszkole

Historia powstania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw przedstawia się następująco.
Od dnia 18 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa o rewitalizacji, która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach dotkniętych szeroko definiowanym kryzysem. W ustawie określono wymagane etapy prac nad dokumentem i mocno zaakcentowano znaczenie partycypacji społecznej w przygotowaniu, a następnie wdrażaniu programu rewitalizacji.
W dniu 26 października 2016 r. Rada Gminy Siepraw przyjęła uchwałę nr XVIII/170/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Siepraw. Zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku: - wyznaczono 10 jednostek urbanistycznych tj. zamieszkałych obszarów spójnych pod względem społecznym, funkcjonalnym i przestrzennym -pozyskano dane statystyczne oraz przeprowadzono analizę wskaźnikową wyznaczonych jednostek urbanistycznych, co pozwoliło wyznaczy obszary zdegradowane tj. niekorzystnie odbiegające od średniej gminnej w zakresie zjawisk społecznych. Na podstawie analizy wyznaczono trzy obszary rewitalizacji: Siepraw Centrum, Siepraw Północ oraz Zakliczyn Zachód.
24 listopada 2016 r. Rada Gminy Siepraw przyjęła uchwałę nr XIX/178/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw.
Dnia 9 grudnia 2016 roku odbyło się w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Sieprawiu spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przystąpienia przez Gminę Siepraw do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz procesu jego opracowania, zgodnie z zapisami Ustawy o Rewitalizacji. Spotkanie miało na celu przybliżenie istoty, celów i zasad prowadzenia rewitalizacji oraz prezentację procesu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcom obszaru rewitalizacji oraz mieszkańcom całej gminy i wszystkim zainteresowanym podmiotom.
2 grudnia 2016 r. zamieszczono ankietę konsultacyjną na stronie internetowej Gminy Siepraw mającą na celu ocenę stanu obecnego obszaru rewitalizacji, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju. Ankiety przyjmowano do 14 grudnia 2016 r.
Po sporządzeniu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Wójt ogłosił konsultacje społeczne, które trwały w okresie od 30 stycznia 2017 r. do dnia 2 marca 2017 .
Mieszkańcy oraz interesariusze wyznaczonych obszarów rewitalizacji w trakcie konsultacji mogli podzielić się swoją opinią dotyczącą projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Uwagi zbierano w formie papierowej, elektronicznej, bezpośrednio w Urzędzie Gminy (dyżury w wyznaczonych dniach i godzinach) lub za pomocą specjalnie opracowanych ankiet.
Możliwe było także zgłaszanie projektów rewitalizacyjnych po zapoznaniu się z celami i kierunkami działań preferowanymi w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Po zakończeniu konsultacji społecznych zwrócono się do 26 instytucji zgodnie wymogami ustawy  o rewitalizacji z prośbą o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siepraw w terminie do 14 dni od dnia otrzymania pisma wraz z załącznikami (pisma wysłano 13 marca 2017).  Otrzymano 16 uzgodnień bez uwag, bądź z uwagami. Pozostałe instytucje nie odpowiedziały, co uważa się za uzgodnienie pozytywne. Uwagi zgłaszane przez ww. instytucje zostały wzięte pod uwagę przy ostateczny formułowaniu tekstu GPR.
Program zawiera określenie misji, wizji oraz obszarów rozwoju celem poprawy sytuacji w wyznaczonych obszarach rewitalizacji.
 

Wizja
Aktywna i zintegrowana społeczność lokalna, wysoka jakość życia i dogodne warunki rozwoju w oparciu o funkcjonalną przestrzeń i rozwiniętą infrastrukturę społeczną
 

Misja
Realizacja kompleksowych i komplementarnych przedsięwzięć na rzecz generowania korzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności obszaru rewitalizacji
 

CEL STRATEGICZNY I
Wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej oraz zwiększenie aktywności mieszkańców, wykorzystanie atutów położenia i posiadanych walorów w rozwoju gospodarki
 

CELE OPERACYJNE
Cel operacyjny I. 1. Rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i społecznej w celu włączenia mieszkańców w czynny udział w życiu społecznym;
Cel operacyjny I. 2. Rozwój usług z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i w wieku przedszkolnym;
Cel operacyjny I. 3. Zwiększenie bezpieczeństwa w szczególności w aspekcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
Cel operacyjny I. 4. Wspieranie aktywnej walki z bezrobociem;
Cel operacyjny I. 5. Wykorzystanie posiadanych atutów, zasobów i walorów w procesie rozwoju gospodarki, w szczególności branży turystycznej.
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ
• działania na rzecz aktywizacji stowarzyszeń, grup hobbystycznych, grup artystycznych;
• organizacja zajęć, imprez, wydarzeń kulturalnych społecznych i integracyjnych dla dorosłych, w tym dla seniorów,
• organizacja zajęć imprez, wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i społecznych dla dzieci i młodzieży;
• rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3,
• podejmowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• wspieranie walki z bezrobociem,
• promocja przedsiębiorczości, w szczególności w branży turystycznej;
• szkolenia i informacja dotycząca zakładania działalności gospodarczej;
• promowanie i wspieranie inwestycji w turystykę;
• wspieranie działań na rzecz obsługi ruchu turystycznego.
 

CEL STRATEGICZNY II
Poprawa stanu infrastruktury oraz efektywne zagospodarowanie przestrzeni jako bazy materialnej dla zjawisk społecznych i gospodarczych
 

CELE OPERACYJNE
Cel operacyjny II. 1. Rozwój infrastruktury społecznej, w tym poprawa jakości i dostępności obiektów pełniących funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne;
Cel operacyjny II. 2. Zwiększenie funkcjonalności przestrzeni publicznej i jej efektywne zagospodarowanie;
Cel operacyjny II. 3. Wspieranie ochrony środowiska i krajobrazu;
Cel operacyjny II. 4. Poprawa stanu infrastruktury technicznej.
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ
• modernizacja i przebudowa obiektów pełniących funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne,
• adaptacja niezagospodarowanych lub niedostatecznie zagospodarowanych obiektów na cele społeczne,
• zagospodarowanie przestrzeni na rzecz turystyki, rekreacji, funkcji społecznych,
• rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej,
• modernizacja boisk i innych obiektów zapewniających możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego,
• realizacja inwestycji mających korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego,
• budowa i przebudowa obiektów infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury służącej podniesieniu bezpieczeństwa.
Dzięki uchwalonemu Programowi Rewitalizacji Gmina będzie miała możliwość pozyskania środków ze specjalnie zarezerwowanych na ten cel środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Aby móc skorzystać z tych środków Wójt Gminy zwrócił się wnioskiem z 28 kwietnia  br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o wpisanie GPR do rejestru prowadzonego przez Marszałka. Tylko te programy, które są w wojewódzkim rejestrze będą brane pod uwagę przy podziale środków europejskich, przeznaczonych na rewitalizację.
 

Z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Siepraw do 2023 roku można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.malopolska.pl/api/files/1598966

 

Załączniki: