Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie kamiennej kapliczki p.w. Św. Floriana w Czechówce

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie kamiennej kapliczki p.w. Św. Floriana w Czechówce” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł operacji

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie kamiennej kapliczki p.w. Św. Floriana w Czechówce.

Umowa o przyznanie pomocy nr 01681-6930-UM0640021/13, IXF/529/FE/13 z dnia 11.07.2013. W dniu 09.10.2013 zawarto aneks nr 1 do umowy przyznania pomocy zmieniający termin złożenia wniosku o płatność końcową.

Nr i nazwa działania/Programu: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

(małe projekty)
Okres realizacji operacji
Data rozpoczęcia - 26-11-2012
Data zakończenia - 31-12-2013

Cele operacji

Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i zahamowanie procesu destrukcji kapliczki poprzez wykonanie pełnego zakresu konserwacji technicznej i estetycznej figury.


Opis operacji

Realizacja projektu wynikła z potrzeby przeciwdziałania pogarszającemu się stanu technicznego kamiennej kapliczki wpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie - numer rejestru B-310/M, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 392/4 w miejscowości Czechówka, w Gminie Siepraw. Kapliczka ustawiona na wzniesieniu przy drodze wiedzie do niej około 12 kamiennych blokowych stopni.
Charakterystyka kapliczki: Kapliczka, słupowa dwukondygnacyjna, na dwu stopniowej podstawie i cokole, dekorowane z trzech stron płasko rzeźbami. Górna kondygnacja w formie aediculi zwieńczona dwuspadowym daszkiem zwieńczona pełnoplastyczną rzeźbą św. Floriana. W szczycie daszku rytowane trójkątne oko opatrzności Bożej. Od frontu w półkoliście zwieńczonej niszy przesłoniętej szybą w ślusarskiej ramie pełnoplastyczna rzeźba Matki Bożej Różańcowej, boki niszy dekorowane wicią roślinnymi. Od strony północnej relif wypukły z przedstawiającymi św. Kingi (Kunegundy), patronki fundatorki. Natomiast południowa strona w przeszłości posiadała relief wypukły, patrona fundatora św. Wojciecha, obecnie płaskie lica wyrównane warstą zaprawy cementowej. Dolna kondygnacja dekorowana od frontu płycina o wciętych narożnikach z płaskorzeźba Chrytusa upadającego pod Krzyżem. Poniżej inskrypcja: "Wojciech i Kunegunda Włodarczykowie, Fundatorowie proszą przechodzących zmówić troje pozdrowienie anielskie za dusze zmarłych R.P. 1871". Od strony północnej relief wypukły z przedstawieniem Trójcy Świętej Trójcy, południowej św. Barbary. Na odwrocie płaskie, pozbawione dekoracji, pokryte dekoracją cementowa. Cokół nie posiada motywów plastycznych.
ZAKRES OPERACJI: Wykonanie kompleksowej konserwacji technicznej i estetycznej kapliczki, po uprzednim uporządkowaniu terenu wokół pomnika, w tym: demontaż obiektu i wykonanie nowego fundamentu. Szczegółowy zakres prac został opisany w Programie Prac Konserwatorskich.

Grupa docelowa - mieszkańcy Gminy Siepraw i turyści

Finansowanie wg. wniosku o płatność końcową:
Całkowity koszt realizacji operacji 46 347,59 zł
Wnioskowana kwota pomocy dla operacji 25.000,00 zł