Imieniny:
Leona, Leonarda, Lesławy

BIEG SIEPRAWSKA PIĄTKA

 

V Bieg Sieprawska Piątka
 

INFORMACJA  O  BIURZE  ZAWODÓW  I  STARTACH  BIEGÓW:


      500m - biuro otwarte 7:45-9:15, BIEG około 9:30
      1km - biuro 9:30-10:45, BIEG około 11:00
      2km - biuro 10:30-11:45, BIEG około 12:00
      5km - biuro 10:45-12:30, BIEG około 13:00

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisy na V Bieg Sieprawska Piątka już ruszyły! Tegoroczna edycja odbędzie się 26 maja.

Linki do zapisów i regulaminu:

Bieg 5 km:
http://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=3768

Biegi dzieci i młodzieży:
http://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=852

*Dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy Siepraw zapisu na bieg dokonują u koordynatorów szkolnych.

Bieżące informacje o wydarzeniu możecie śledzić na facebooku.

 

REGULAMIN V BIEG SIEPRAWSKA PIĄTKA


1. CEL IMPREZY

 • propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Siepraw oraz całej Małopolski,
 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,
 • integrowanie lokalnej społeczności.

2. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu

3.  PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala
 
4. PARTNERZY
Urząd Gminy Siepraw
Starostwo Powiatowe
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Siepraw
Szkoły z terenu Gminy Siepraw

5. TERMIN I MIEJSCE
26 maja 2018 r. sobota - Siepraw – Kompleks Sportowy Słoneczny Park ul. Jana Pawła II 30, Siepraw.
Start i meta: Kompleks Sportowy Słoneczny Park (dotyczy wszystkich dystansów)
Biuro Zawodów Czynne od 7.45 26.05.2018 na Kompleksie sportowym Słoneczny Park
Start pierwszych biegów 9.30, planowane zakończenie zawodów 15.00.

6. TRASA I DYSTANS
W każdej kategorii wiekowej osobna klasyfikacja będzie dla Pań, a osobna dla Panów. Biegi na 500m, 1000m, 2000m – w przeważającej części przełaj (uczestnicy nie korzystają z dróg publicznych).
Bieg 5km (90% asfalt, 10% przełaj), drogi publiczne na czas biegu zostaną całkowicie wyłączone z ruchu, jednak bieg winien odbywać się prawą stroną jezdni.
Tylko uczestnik niepełnoletni z czytelną zgoda rodziców może wystartować w biegu.
Trasa biegu oznaczona będzie barierkami oraz pachołkami, na trasie biegu znajdować będą się służby porządkowe oraz ratownicy medyczni.
                                     
DZIECI: limit uczestników dystans 500m: 120
D5m-K7 / D5m-M7 – ROCZNIK 2011
D5m-K8 / D5m-M8 – ROCZNIK 2010
D5m-K9 / D5m-M9 – ROCZNIK 2009
500 m trzy kategorie (w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)
Start: około 9.30; rodzice są zobowiązani odebrać pakiety startowe wraz z dzieckiem

Limit uczestników 80
D1k-K 10 kategoria dziewczęta ROCZNIKI 2008-2007
D1k-K12 kategoria dziewczęta ROCZNIKI 2006-2005
D1k-M10 kategoria chłopcy ROCZNIKI 2008-2009
D1k-M12 kategoria chłopcy ROCZNIKI 2006-2005
1 km dwie kategorie (w przypadku małej liczby uczestników organizator może połączyć kategorie)
Start: około 11:00 rodzice są zobowiązani odebrać pakiety startowe wraz z dzieckiem

MŁODZIEŻ: limit uczestników 70
D2k- K15 kobiety  ROCZNIKI 2004-2003-2002
D2k-M15 (mężczyźni ROCZNIKI 2004-2003-2002
2 km  jedna kategoria wiekowa
Start: około 12.00 rodzice są zobowiązani odebrać pakiety startowe wraz z dzieckiem

OPEN: limit uczestników 300
Bieg Główny 5 km; 6 kategorii wiekowych (co najemnej 1 punkt odżywczy)
Start około 13.00
 
K20 – kobiety 17 – 29 lat (2001-1989)
K30 – kobiety 30 – 39 lat (1988-1979)
K40 – kobiety 40 – 49 lat(1978-1969)
K50 – kobiety 50 – 59 lat(1968-1959)
K60 – kobiety 60 lat ˂ ( 1958 ˂…)
M20 – mężczyźni 17 – 29 lat(2001-1989)
M30 – mężczyźni 30 – 39 lat(1988-1979)
M40 – mężczyźni 40 – 49 lat(1978-1969)
M50 – mężczyźni 50 – 59 lat(1968-1959)
M60 – mężczyźni 60 lat ˂ ( 1958 ˂…)

7. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów czynne dla biegów na 500 m 7:45 - 9.15
Biuro zawodów czynne dla biegów na 1 km 9.30 – 10.45
Biuro zawodów czynne dla biegów na 2km od 10.30 – 11.45
Biuro zawodów czynne dla biegów na 5 km 10.45 – 12.30

8. Warunki uczestnictwa w biegach 500 m, 1 km, 2km
Uczniowie z terenu Gminy Siepraw mogą zgłosić się do uczestnictwa w biegu u koordynatora szkolnego który jest wyznaczony w każdej szkole. Szczegóły na temat zapisów i kosztów udzielają koordynatorzy szkolni, zapisy w szkołach do 27.04.2018r. Zapisu można także dokonać indywidualnie poprzez uzupełnienie elektronicznego zgłoszenia lub w przypadku miejsc w dniu zawodów. Nie można dokonać zgłoszenia u koordynatora i przez formularz zgłoszeniowy, należy wybrać jedną z opcji.

9. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU NA 5 KM
Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 17-18 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców i zawierającą oświadczenie o zdolności do biegu. Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu, oświadczenie to jest częścią formularza zgłoszeniowego /Dz. Ustaw nr 101, poz. 1095/.

10. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do biegów przyjmowane są przez Internet lub w dniu zawodów w biurze zawodów jeśli nie zostaną wyczerpane limit uczestników. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza i wpłacenie opłaty startowej.
Opłata startowa – bieg 5 km

 • do dnia 12.05.2018 - 30 zł – przelewem
 • od 13.05.2018 do 25.05.2018 – 40 zł – przelewem
 • w dniu 26.05.2018 – 50 zł – gotówką w Biurze Zawodów


Opłata startowa dla dzieci i młodzieży *– w biegach 500m, 1 km, 2km

 • do dnia 12.05.2018 - 10 zł – przelewem
 • od 13.05.2018 do 26.05.2018 – 20 zł – przelewem
 • w dniu 26.05.2018 – 30 zł – gotówką w Biurze Zawodów

*Opłaty w tych biegach nie dotyczą zgłoszeń dokonanych u koordynatora szkolnego dla dzieci uczęszczających do Szkół na terenie Gminy Siepraw, jeśli opłata zostanie dokonana nie podlega ona zwrotowi.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu:
KONTO: KBS o/Siepraw 26 8591 0007 0240 0000 0273 0001
Z dopiskiem” V bieg – Siepraw Imię i Nazwisko (osoby startującej w biegu)”. Dowód wpłaty należy okazać w dniu zawodów w biurze zawodów.

11. NAGRODY
W kategoriach biegów na 500m, 1 km, 2 km przewidziane są nagrody rzeczowe.
W kategorii biegu 5km w klasyfikacji generalnej (z podziałem na kobiety i mężczyzn) przewidziano nagrody pieniężne: 1 miejsce 400 zł, 2 miejsce 300 zł, 3 miejsce 200 zł.

12. IMPREZY TOWARZYSZĄCE I PARKINGI
Organizator zapewnia uczestnikom biegów udział w zabawach o charakterze kulturalno sportowym: animacje dla dzieci, rozgrzewka przed biegiem. Organizator nie zapewnia możliwości wjazdu samochodów bezpośrednio na teren imprezy, prosimy parkować przy następujących obiektach: Hala Sportowa w Sieprawiu, Szkoła Podstawowa w Sieprawiu, Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania na poboczach dróg publicznych, chodnikach.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy;
 • Kierownik sportowy biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy;
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • Organizator biegu zapewnia punkt odżywczy na trasie biegu;
 • Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, ale zapewni możliwość pozostawienia rzeczy w oznaczonych torbach foliowych w strzeżonym miejscu (namiocie)
 • Organizator nie zapewnia szatni i pryszniców;
 • Uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
 • Uczestnicy zobowiązują się o bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb porządkowych na trasie biegu oraz informacji umieszczonych na „koziołkach” wzdłuż trasy biegu;
 • Uczestnicy zobowiązani są do  zgłaszania wszelkich informacji o zaobserwowanych niebezpieczeństwach ;
 • Służbę porządkową podczas trwania imprezy pełnią Ochotnicze Straże Pożarne oraz wolontariusze wyznaczeni przez organizatora, służba porządkowa wyposażona jest w kamizelki odblaskowe, gwizdki;
 • Wjazd na teren imprezy mają tylko samochody posiadające stosowne zezwolenie organizatora;
 • Opłata za bieg nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z biegu oraz nie podlega przeniesieniu na innego zawodnika.
 • Uczestnicy biegu na 5 km zobowiązani są do biegu prawą stroną jezdni chyba że natężenie biegaczy jest duże w takim przypadku możliwe jest korzystanie ze strony lewej jezdni.
 • Osoby rezygnujące z biegu w czasie jego trwania są zobowiązane poinformować o tym fakcie służby porządkowe i organizatorów.
 • Limit czasowy biegu tytularnego na 5km wynosi 1 godzinę po tym czasie należy bezwzględnie stosować się do ogólnodostępnych zasad ruchu drogowego.
 • Uczestnicy biegu na 5 km który zrezygnuje z biegu w trakcie jego trwania może skorzystać z busa zamykającego bieg z napisem KONIEC BIEGU.
 • Uczestnik który wraca  na start/metę o własnych siłach jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w stosunku do pieszego.


Kierownik sportowy biegu
Robert Pindelski

Dyrektor Administracyjny GOKiS
Konrad Sołtys

Pytania prosimy kierować na adres: kulturasiepraw@gmail.com
 

 

 

Wyniki V Bieg Sieprawska Piątka - kliknij

 

Wyniki IV Bieg Sieprawska Piątka - kliknij

 

Wyniki III Bieg Sieprawska Piątka - kliknij

 

Wyniki II Bieg Sieprawska Piątka - kliknij

 

Wyniki I Bieg Sieprawska Piątka - kliknij