Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

”Przygotowanie dokumentacji dla projektu otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”.


Tytuł projektu: ”Przygotowanie dokumentacji dla projektu otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”.

 


Wnioskodawca: GMINA DOBCZYCE wraz z partnerami: Gmina Myślenice, Gmina Siepraw

Projekt realizowany w ramach: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 9 „Pomoc techniczna”, Działanie nr 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych”, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie wraz z ew. aneksami: MRPO.09.03.00-12-025/14-00-XVI/40/FE/14 z dn. 28.07.2014


Budżet projektu:
- Całkowity koszt projektu – 859.155,00 zł, w tym z:
- MRPO na lata 2007-2013 – 488.950,02 zł, w tym dla Gminy Siepraw: 94.383,34 zł
- Budżetu Gminy Siepraw – 71.461,66 zł


Rodzaj projektu: Wsparcie przygotowanie dokumentacji projektowej, obejmującej w szczególności: studia wykonalności, dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwoleń i wymaganych prawem decyzji, dokumentację środowiskową, dokumentację koncepcyjną, wstępne analizy środowiskowe, wariantowanie inwestycji, niezbędne ekspertyzy, badania i analizy techniczne, finansowe, ekonomiczne oraz specjalistyczne.


Okres realizacji: 01.04.2014-28.12.2015r.


Cel projektu: Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji projektowej (trzech koncepcji i co najmniej siedmiu dokumentacji technicznych z pozwoleniem na budowę) dla zadań inwestycyjnych pozwalających na rozszerzenie funkcji Zbiornika dobczyckiego. Opracowanie dokumentacji oraz wariantowego studium wykonalności umożliwi Partnerom szybsze podjęcie starań o otrzymanie wsparcia na docelowe przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach programów realizujących politykę spójności.


Grupy docelowe: przygotowanie dokumentacji pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji, które będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne. Ponadto projekt wpisuje się w działania skierowane na rozwój małych miast i wsi. Przedmiotowa inwestycja poprawi dostępność mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast do atrakcyjnego turystyczni i kulturowo terenu.


Działania informacyjne i promocyjne: Głównym celem akcji promocyjnej będzie przekazanie informacji o dofinansowaniu projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika dobczyckiego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

W dniu 14.04.2015r., podpisano umowę pomiędzy Gminą Siepraw a VENIT Ewa Przybył, Dariusz Zboiński Spółka z o.o. na przygotowanie dokumentacji dla projektu „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - opracowanie projektu technicznego budowy punktu turystycznego nad Zatoką Zakliczyńską”.
W dniu 30 września 2015r., zakończono prace projektowe w ramach których uzyskano pozwolenie na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem oraz dokonano zgłoszenia zamiaru budowy palcu zabaw i siłowni zewnętrznej nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę w trybie obowiązujących procedur i przepisów.