Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Budowa parkingu wraz z elementami małej architektury w Sieprawiu

Tytuł projektu: Budowa parkingu wraz z elementami małej architektury w Sieprawiu.
Źródło dofinansowania: Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów
Budżet projektu:
Całkowity koszt projektu – 54 573,32 PLN, w tym z:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 35 494,84 PLN (80% kosztów kwalifikowanych – wartość netto)
- Budżet Gminy Siepraw – 19 078,48 PLN


Nr i data podpisania umowy o przyznanie pomocy: nr 02593-6930-UM0640526/14 z dnia 16.09.2014r w Krakowie, aneks nr 1 z dnia 27.01.2015r.
Okres realizacji:
Realizacja rzeczowa projektu – grudzień 2014r.
Miejsce realizacji projektu: Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki, Gmina Siepraw, Miejscowość Siepraw, działki: 1701/1, 1701/2 i 1699/5, nr obrębu geodezyjnego 0003.
Cel projektu:
Poprawa jakości życia mieszkańców LGD poprzez budowę parkingu w Sieprawiu.
Grupy docelowe:
Mieszkańcy LGD, turyści.
Opis projektu:
Projekt zakłada wybudowanie parkingu wraz z elementami małej architektury, który posłuży jako przystanek turystyczny. W ramach inwestycji, powstanie 6 miejsc parkingowych. W ramach operacji zostaną wykonane następujący zakres:
1. nawierzchnia parkingu: kostka betonowa
2. przełożenie kostki betonowej na istniejącym chodniku, z uzupełnieniem podsypki piaskowej, i wymianą obrzeży betonowych
3. elementy małej architektury - ławki parkowe (3szt), kosze na śmieci (1szt), tablica informacyjna (1szt) (zawierająca informację między innymi o obiektach turystycznych na obszarze LGD).
4. zieleń - usunięcie kolidujących z parkingiem nasadzeń, cięcie pielęgnacyjne pozostałych drzew i krzewów, ukształtowanie i obsianie skarpy.
Uzasadnienie: W miejscu przeznaczonym do realizacji operacji brak jest miejsc parkingowych umożliwiających postój samochodem w celu skorzystania z usług biura LGD, oraz stanowi miejsce wyjścia wycieczek pieszych lub rowerowych.
Przystanek turystyczny będzie ogólnodostępny i bezpłatny.
Działania informacyjne i promocyjne:
- umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,
- informacja o projekcie na stronie internetowej Gminy Siepraw,
- inf-promo na tablicy z mapą.