Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Podniesienie standardów usług kulturalnych Gminy Siepraw poprzez odnowę sceny plenerowej i zagospodarowanie jej otoczenia

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pod nazwą „Podniesienie standardów usług kulturalnych Gminy Siepraw poprzez odnowę sceny plenerowej i zagospodarowanie jej otoczenia” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Tytuł operacji

Podniesienie standardów usług kulturalnych Gminy Siepraw poprzez odnowę sceny plenerowej i zagospodarowanie jej otoczenia.
Cele operacji
Celem operacji jest podniesienie aktywności mieszkańców Gminy Siepraw, organizacji społecznych i wzmocnienie atrakcyjności obszaru LGD Turystyczna Podkowa.
Opis operacji
Podniesienie standardów usług kulturalnych Gminy Siepraw poprzez odnowę sceny plenerowej i zagospodarowanie jej otoczenia pozwoli na stworzenie miejsca służącego integracji społeczności lokalnej i organizacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działalności kulturalnej (kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, organizacji imprez kulturalnych, artystycznych). Cel ten jest zgodny z celami w PROW na lata 2007 – 2013. Będzie tu można spędzać wolny czas, rozwijać i realizować swoje zainteresowania. Wyremontowanie sceny w Sieprawiu to zadanie priorytetowe, ponieważ od pokoleń integruje mieszkańców gminy. Wpłynie to na poprawę jakości życia na wsi, pozwoli realizować i rozwijać potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców, budować poczucie tożsamości a aktywnie działający mieszkańcy wpłyną na wzrost atrakcyjności obszaru. Cel ten jest zgodny z celem 3 LSR – wzrost integracji społecznej, samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym (budowa kapitału społecznego, aktywność społeczna, wzajemne zaufanie). Odnowiona scena wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia, stworzy możliwości oraz organizacji jescze większej liczby imprez w plenerze. Będą to m.in. dożynki powiatowe, Siepraw bez barier, Majówka, warsztaty artystyczne itp. takie działania pozwolą na wzrost integracji społecznej – mieszkańców wszystkich pokoleń jak i różnego rodzaju organizacji społecznych. W miejscu tym spotykać się będą różne środowiska: panie z Koła Gospodyń wiejskich, dzieci i młodzież oraz seniorzy. Odnowienie sceny wraz z otoczeniem podniesie atrakcyjność, zainteresowanie międzynarodową imprezą kulturalną którą jest Piknik Folkrolystytczny organizowany wspólnie z gmina Słowacką Spisky Stvertok.
Wskaźnik produktu: odnowiona 1 scena plenerowa w Sieprawiu.
Wskaźnik rezultatu: liczba nowych plenerowych inicjatyw kulturalnych. Wartość wskaźnika rezultatu ustalono na 3/rok. Sposób pozyskania danych dla wykazania, że złożona wartość wskaźnika zostanie osiągnięta - ewidencja prowadzona przez Wnioskodawcę.
Wskaźnik oddziaływania: zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocja obszaru LGD.
Wnioskodawca nie planuje uzyskać dochodu w ramach realizowanej operacji. Wnioskodawca zapewni ogólnodostępność powstałej i wyremontowanej infrastruktury poprzez nieodpłatne użyczenie jej mieszkańcom.
Finansowanie wg. wniosku o płatność końcową:
Całkowity koszt realizacji operacji 33.148,50 zł
Wnioskowana kwota pomocy dla operacji 21.560,00 zł