Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Zwiększamy wiedzę, mnożymy zdolności – indywidualizacja nauczania w Gminie Siepraw

Tytuł projektu: „Zwiększamy wiedzę, mnożymy zdolności – indywidualizacja nauczania w Gminie Siepraw”.


Wnioskodawca: Gmina Siepraw


Projekt realizowany w ramach: Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


Nr i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.


Nr i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Umowa o dofinansowanie projektu: Nr UDA – POKL.09.01.02 – 12 – 061/11 – 00


Rozliczono w ramach projektu kwotę: 134 612,60 zł w tym:
- środki europejskie – 114 420,71 zł
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 20 191,89 zł
- wkład własny Budżet Gminy Siepraw – 0 zł


Okres realizacji: od 01.01.2012r do 30.06.2013r
 

Cel główny projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Siepraw
 

Cele szczegółowe projektu:
– zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I et. edukacji – objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi przez okres trwania projektu,
– stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez doposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu,
– wyrównywanie szans edukacyjnych u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Siepraw, w wyniku realizacji projektu dot. indywidualizacji,
– rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań matematyczno – przyrodniczo – językowych u uczniów wykazujących szczególne zdolności w tym kierunku w wyniku realizacji projektu dot. indywidualizacji.
 

Grupy docelowe: projektem objęto uczniów i uczennice kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Siepraw, a zatem 153 dzieci (79 chłopców i 74 dziewczynki), u których zdiagnozowano szczególne potrzeby edukacyjne, odpowiednio do rozpoznania potrzeb, w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania
 

Działania informacyjne i promocyjne: w trakcie realizacji projektu prowadzono działania informacyjne i promocyjne kierowane do opinii publicznej, informujące o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską, poprzez:
• oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony był projekt,
• oznaczenia na dokumentach (informacyjnych, edukacyjnych i innych) dotyczących projektu,
• informacje o projekcie na stronie internetowej Gminy Siepraw
 

Produkty i rezultaty: dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu szkoły doposażyły swoją bazę w materiały dydaktyczne, niezbędne do przeprowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami klas I – III. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służą kształtowaniu w uczniach i uczennicach równości. Pomoce dydaktyczne pomagają zainteresować ucznia danym przedmiotem, czynią zajęcia ciekawszymi, pozwalają usystematyzować wiedzę. Zakupione pomoce do gimnastyki korekcyjnej pomagają korygować wady postawy, sprzyjają wyrobieniu u dziecka nawyku trzymania prawidłowej postawy, zachęcają do aktywności ruchowej. Indywidualizacja nauczania pomaga w uczeniu szacunku dla odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie umożliwia wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia i pozwala na wybranie właściwej drogi zawodowej. Oczekiwany efekt to także zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego).
I tak:
• SP w Czechówce doposażyła bazę dydaktyczną na kwotę – 21 390,60 zł
• SP w Łyczance doposażyła bazę dydaktyczną na kwotę – 19 164,00 zł
• ZPO w Zakliczynie doposażył bazę dydaktyczną na kwotę – 11 045,00 zł
• ZPO w Sieprawiu doposażył bazę dydaktyczną na kwotę – 33 261,00 zł


Ogółem w okresie od 01.10.2012r. do 30.06.2013r. zrealizowano:
• 246 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją,
• 186 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej,
• 120 godzin zajęć logopedycznych,
• 96 godzin zajęć korekcyjnych,
• 180 godzin zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno – przyrodniczo – językowym.
 

Uzasadnienie realizacji projektu: projekt w zakresie indywidualizacji nauczania oznaczał wsparcie działań szkoły na ważnym I etapie edukacyjnym, wpływał na zwiększenie jakości oferty edukacyjnej, dzięki czemu pomagało to eliminować dysproporcje edukacyjne wśród uczniów kl. I-III. Ponadto wyrównanie szans edukacyjnych pomagało złagodzić występujące nierówności, uczyło szacunku do odmienności i różnic. Projekt pozytywnie kształtował wzajemne relacje z rodzicami, spowodował większe zaangażowanie rodziców w życie dziecka i szkoły. Realizacja projektu przyczyniła się do wyeliminowania bądź ograniczenia dysfunkcji takich jak trudności w czytaniu i pisaniu, trudności w przyswajaniu pojęć matematycznych. Dzięki wdrożeniu projektu można było poprawić sprawność ruchową, zaburzenia koordynacji ruchowej i wady postawy. Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów nie może pomijać także tych uzdolnionych, gdyż stworzenie im odpowiednich warunków kształcenia jest podstawą ich właściwego rozwoju, w tym celu dzięki realizacji projektu zostały rozwinięte szczególne zdolności matematyczno – przyrodniczo – językowe u dzieci szczególnie uzdolnionych.