Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Gospodarka odpadami

Osiągnięty przez Gminę Siepraw i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siepraw:

 1. wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła w roku 2016 to 18 [%] - Gmina Siepraw w roku 2016 uzyskała wynik 47 [%]
 1. wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2016 to 42 [%] - Gmina Siepraw w roku 2016 uzyskała wynik 96,5 [%]
 1. dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. to ≤ 45 [%] -Gmina Siepraw w roku 2016 uzyskała wynik 0 [%]

 
Odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaopatrzeniem nieruchomości w niektóre pojemniki i worki na odpady oraz utworzeniem i prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Siepraw w roku 2017 zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o., os. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa (telefon: 887-227-011).
 
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siepraw:

 1. Zbiór i Segregacja Odpadów „TRASZKAN” S.J. S.F.Z. Sroka, 32-413 Zegartowice 105
 2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice
 3. Usługi Asenizacyjne Jerzy Żuławiński, ul. Jagiellońska 27, 32-410 Dobczyce
 4. FCC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
 5. MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 6. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków
 7. REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
 9. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice 

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siepraw zmieszanych odpadów komunalnych (instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych):

1. Instalacje regionalne:

 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Ujkowie Starym, gm. Bolesław, ul. Osadowa 1.
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie ul. Krzemieniecka 40.
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Półłanki 64.
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Nad Drwiną 33.
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304.
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Balinie, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.

2. Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn:

 • Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Trzebini, ul. Piłsudskiego.
 • Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Jaworznie, ul. Martyniaków.
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Tylmanowej, osiedle Rzeka 419.
 • Zakład Utylizacji odpadów w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 115.
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach, ul. Kornela Ujejskiego 341.


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siepraw odpadów zielonych (instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów):

1. Instalacje regionalne:

 • Kompostownia odpadów Barycz, Kraków, ul. Krzemieniecka 40.
 • Kompostownia odpadów, Kraków, ul. Kosiarzy 5A.
 • Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska.
 • Instalacja kompostowania tlenowego odpadów organicznych w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 15.
 • Kompostownia odpadów organicznych w Zalesianach gm. Gdów.
 • Kompostownia odpadów organicznych w Ujkowie Starym gm. Bolesław, ul. Osadowa 1.
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych w Balinie ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.


2. Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn:

 • Kompostownia odpadów organicznych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Siepraw pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych od składowania (instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania):

1. Instalacje regionalne:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Barycz w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40.
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym gm. Bolesław ul. Osadowa 1.
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzeszczach, ul. Graniczna 48.
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chrzanowie-Balinie, ul. Głogowa 75.


2. Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn:

 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Choczni, ul. T. Kościuszki 304.
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mianocicach gm. Książ Wielki.
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Żębocinie gm. Proszowice.
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Andrychowie, ul. Biała Droga. 


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Siepraw
Od dnia 1 stycznia 2012 roku, obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach tej ustawy, przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Siepraw prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Siepraw.
 
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 1. pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:
1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a, 37 pkt 1 (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

 • za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł,
 • za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:

 • na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw (np. na poczcie, przelewem bankowym) konto bankowe: KBS O/Siepraw, nr: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001,
 • w kasie Urzędu Gminy Siepraw.

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 
Uwaga!
Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2012 r. bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).
 

Pliki do pobrania:

 • Oświadczenie – działalność regulowana
 • Wniosek – działalność regulowana
   

Odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaopatrzeniem nieruchomości w niektóre pojemniki i worki na odpady oraz utworzeniem i prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Siepraw w okresie od lipca 2013 roku do końca grudnia 2015 roku zajmowało się Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice.


Osiągnięte przez Gminę Siepraw poziomy w latach ubiegłych

 • Osiągnięty przez Gminę Siepraw i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siepraw:
 1. wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła w roku 2015 to 16 [%]  - Gmina Siepraw w roku 2015 uzyskała wynik 47,8 [%]
 2. wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2015 to 40 [%] - Gmina Siepraw w roku 2015 uzyskała wynik 100 [%]
 3. dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. to ≤50 [%] - Gmina Siepraw w roku 2015 uzyskała wynik 4,0 [%]

 

 • Osiągnięty przez Gminę Siepraw i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siepraw:
 1. wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła w roku 2014 to 14 [%] - Gmina Siepraw w roku 2014 uzyskała wynik 45,49 [%]
 2. wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2014 to 38 [%] - Gmina Siepraw w roku 2014 uzyskała wynik 57 [%]
 3. dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. to ≤50 [%] - Gmina Siepraw w roku 2014 uzyskała wynik 7,25 [%]

Załączniki: