Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011

 

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) stanowi się, co następuje:
 

§ 1


Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 

§ 2


Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 9 października 2011 r.
 

§ 3


Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.
 

§ 4


Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

(-) Bronisław Komorowski


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134*), Nr 94, poz.
550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.
*) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy ogłoszona w Dz. U.
Nr 26, poz. 134 utraciła moc obowiązującą z dniem 21 lipca 2011 r. na mocy wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 889).
 

Załączniki: