Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Ożywienie życia kulturalnego mieszkańców Gminy poprzez budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sieprawiu

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

Tytuł projektu:

”Ożywienie życia kulturalnego mieszkańców Gminy poprzez budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sieprawiu”

Budżet projektu:

Całkowity koszt projektu – 2 079 338,60 zł brutto, w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 698 327,50 zł
Wkład własny - 1 381 011,10 zł

Okres realizacji:

od III kwartału 2007 r. – do II kwartału 2012 r.

Cel projektu:

Cel główny:

Podniesienie poziomu cywilizacyjnego gminy poprzez wzrost jakości i poziomu życia jej mieszkańców. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej. Pozwoli to na zniwelowanie dysproporcji pomiędzy rozwojem obszarów wiejskich i miejskich województwa małopolskiego i zagwarantuje spójność wewnętrzną regionu.

Cel bezpośredni:
1. Podniesienie standardu infrastruktury kultury w Sieprawiu,
2. Powstanie szerokiej oferty spędzania wolnego czasu w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży,
3. Krzewienie tradycji i kultury regionu,
4. Pełne wykorzystanie potencjału kulturowego regionu,
5. Zniwelowanie różnic w dostępności do oferty kulturalnej mieszkańców gminy w stosunku do ludności miejskiej
6. Wzrost znaczenia kultury jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy powiatu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;
7. Ułatwienie dostępu do obiektów kultury poprzez rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie kompleksowego systemu informacji kulturalnej,
8. Zapobieganie odpływowi ludzi młodych z terenu gminy,
9. Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy,
10. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez wzbogacenie i wysoki poziom oferty kulturalnej,
11. Poprawa warunków funkcjonowania GOK,
12. Poprawa oferty kulturalnej gminy dzięki możliwości organizacji różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym,
13. Zwiększenie dostępności infrastruktury kulturalnej do potrzeb niepełnosprawnych,
14. Postrzeganie gminy jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania,
15. Podniesienie jakości kapitału społecznego.

Grupy docelowe:

1. Osoby bezpośrednio korzystające z oferty Gminnego Ośrodka Kultury
2. Osoby korzystające z Gminnej Biblioteki Publicznej
3. Mieszkańcy Gminy Siepraw
4. Mieszkańcy okolicznych gmin oraz turyści odwiedzający Gminę Siepraw

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest budowa jednego obiektu infrastruktury społecznej – Gminnego Ośrodka Kultury o powierzchni całkowitej 394,40m2 (powierzchni użytkowej 275,45m2).
Budynek pełnić będzie również funkcję biblioteki, która umieszczona będzie na parterze. W ramach projektu przewiduje się również budowę infrastruktury technicznej obejmującą parking z wjazdem na teren działki oraz budowę przyłączy: wody, gazu, kanalizacji, energii elektrycznej, przebudowy sieci gazu średniego ciśnienia. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 1445 o powierzchni 0,91ha w Sieprawiu, stanowiącej własność Gminy Siepraw. Działka położona jest w centralnej części Sieprawia przy drodze głównej około 300m na południe od kościoła w Sieprawiu.
W ramach projektu przewiduje się budowę budynku dwu-kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, krytego dachem dwuspadowym. Na parterze budynku znajdować się będzie biblioteka z magazynem oraz pokojem socjalnym dla pracowników. Biblioteka zaprojektowana została jako otwarta przestrzeń o nieograniczonych możliwościach aranżacji. Projekt przewiduje umiejscowienie czytelni od strony południowej przy oknach otwierających się na rozległa panoramę. Od strony północnej zaprojektowano strefę przeznaczoną na stanowiska komputerowe. W głębi pomieszczenia, doświetlone północnym oknem znajdą się regały z książkami. Centralną pozycję zajmie informacja, wypożyczalnia książek, punkt ksero. Sala wielofunkcyjna doświetlona będzie światłem naturalnym dwoma rzędami okien znajdującymi się w obu połaciach dachowych. Sala zakończona będzie sceną ukrytą za drzwiami przesuwnymi. Na piętrze w drugiej części znajdować się będzie zespół biurowo – administracyjny z salą studyjną. Na terenie inwestycji zlokalizowano 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu obiekt zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia i meble.

Uzasadnienie projektu:
Realizacja inwestycji wynika z potrzeby ożywienia życia kulturalnego mieszkańców Gminy Siepraw. Życie to rozkwitło wraz z powstaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2001r. Ośrodek organizuje szereg imprez, m.in.: obchody Dni Gminy Siepraw, koncerty, konkursy związane z tradycją religijną, imprezy sportowe. Obecnie GOKiS nie dysponuje budynkiem, który byłby w stanie zagwarantować funkcjonowanie wszystkich kół i stowarzyszeń działających na terenie gminy. Uczniowie szkół aktywnie uczestniczący w kołach teatralnych, recytatorskich czy zespołach wokalnych napotykają trudności ze znalezieniem lokalizacji, w której mogliby przedstawiać efekty swojej działalności artystycznej. W gminie brak jest bowiem pomieszczenia ze sceną i widownią. Do tej pory występy organizowano w remizach strażackich użyczanych dzięki grzeczności strażaków, gdyż budynki te nie są własnością Gminy oraz w zabytkowym „Starym Kościele” w Sieprawiu. Wykorzystanie „Starego Kościoła” jest jednak ograniczone ze względu na brak ogrzewania oraz tematykę wystaw. Również dla Orkiestry Dętej „Sieprawianka” GOKiS wynajmuje pomieszczenie do ćwiczeń w budynku Spółdzielni Rzemieślniczej KARPATY w Sieprawiu. Problemy z funkcjonowaniem ma również Gminna Biblioteka Publiczna. Obecnie zlokalizowana jest ona w wynajmowanych pomieszczeniach Spółdzielni Rzemieślniczej KARPATY w Sieprawiu, ponieważ Gmina nie dysponuje lokalem na ten cel. Ze względu na lokalizację biblioteki, tj. I piętro budynku, wąska, stroma klatka schodowa sprawia, że obiekt jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych, starszych, rodziców z małymi dziećmi. W bibliotece brak jest czytelni oraz ograniczone jest miejsce na lokalizację stanowisk komputerowych, pozyskanych w ramach programu Ikonka.

  Inwestycję zakończono w dniu 31.07.2012r. i oddano do użytkowania w dniu 14.08.2012r.

Zdjęcia z realizacji projektu można zobaczyć  w galerii www.siepraw.pl/index.php