Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652), stanowi się, co następuje:
 

§ 1.


Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

§ 2.
 

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r.
 

§ 3.


Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
 

§ 4.


Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                Marszałek Sejmu
                                                                                                                                                                                                                                    (-) Bronisław Komorowski

 

Sprawdź obwód głosowania

Załączniki: