Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Siepraw

Tytuł projektu: ”Działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Siepraw” 2009 rok

 

Wnioskodawca: Gmina Siepraw – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu
Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Budżet projektu:
Całkowity koszt projektu – 89 028,84 zł, w tym z:
 Środki UE - 79 680,81 zł
 Wkład własny jst. – 9 348,03 zł

Okres realizacji:

12 miesięcy – od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Cel projektu:
Cel główny:
Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej
Cele szczegółowe:
- Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
- Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
- zwiększenie efektywności działań Ośrodka Pomocy Społecznej

Grupy docelowe:
Osoby korzystające ze świadczeń Pomocy Społecznej w Sieprawiu w szczególności:
- osoby w wieku aktywności zawodowe, osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 24 m – cy), o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych
- osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, będące w trudnej sytuacji materialnej z niska samooceną
- osoby niepełnosprawne oraz otoczenie tych osób

Opis projektu:
Projekt został zrealizowany w dwóch następujących aspektach:
Zadanie 1 – aktywna integracja – zostało one zrealizowane z wykorzystaniem kontraktów socjalnych oraz Programu Aktywności Lokalnej. W ramach kontraktów socjalnych zostały zrealizowane na:
- indywidualne konsultacje z psychologiem
- indywidualne poradnictwo z doradca zawodowym;
- badanie lekarskie w zakresie medycyny pracy;
- szkolenie BHP;
- Indywidualne konsultacje z doradcą prawnym;
- kurs podstawowej obsługi komputera;
- „Skutecznie Działam” trening umiejętności społecznych dotyczących sposobów reagowania w sytuacjach życia codziennego i w sytuacjach trudnych
- kurs prawa jazdy kat. B
W ramach Programu Aktywności Lokalnej zostały zrealizowane:
- warsztaty dla osób niepełnosprawnych z zakresu przysługujących im praw z tytułu niepełnosprawności;
- indywidualne poradnictwo z doradca prawnym;
- terapia psychologiczna
- grupowe warsztaty z zakresu kompetencji życiowych i możliwości integracji społecznej;
- kurs podstawowej obsługi komputera
- impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia zagrożonych wykluczeniem społecznym
Zadanie 2 – praca socjalna – w ramach tego zadania został zatrudniony pracownik socjalny na 1 etat. Jego wynagrodzenie w całości zostało sfinansowane ze środków UE.
Ponadto dla uczestników projektu zostało zaplanowane wsparcie finansowe . Na zakończenie projektu spotkanie podsumowujące projekt polegające na spotkaniu uczestników projektu wraz z pracownikami GOPS oraz władzami gminy.


Działania informacyjne i promocyjne:
- druk i rozpowszechnienie ulotki informującej o zakresie projektu;
- druk i rozpowszechnienie plakatu informującego o spotkaniu integracyjnym;
- zamieszczenie informacji na temat projektu na stronie internetowej gminy oraz aktualizacja związana z postępem realizacji projektu
- zamieszczenie informacji o zakresie i formie pomocy zastosowanej do realizacji projektu w gazetce lokalnej


Produkty i rezultaty:
Rezultaty twarde:
- zawarcie 3 kontraktów socjalnych; zrealizowanie doradztwa zawodowego; zrealizowanie indywidualnych konsultacji z psychologiem; zorganizowanie terapii psychologicznej; przeprowadzenie badań lekarskich; przeprowadzenie szkolenia BHP, zorganizowanie kursu podstawowej obsługi komputera; zrealizowanie doradztwa prawnego, ukończenie kursu prawa jazdy; zorganizowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych z zakresu przysługujących im praw z tytułu niepełnosprawności; zorganizowanie treningu umiejętności społecznych dotyczących sposobów reagowania w sytuacjach życia codziennego i w sytuacjach trudnych pt. „Skutecznie Działam” ; zorganizowanie imprezy integracyjnej; , zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt.

Rezultaty miękkie:
- zwiększenie zaufania UP we własne siły; podniesienie poczucia odpowiedzialności u UP; podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej u UP; wzrost motywacji i aspiracji zawodowych u UP;

Uzasadnienie projektu:
Realizacja projektu wynika z potrzeby pomocy klientom GOPS w Sieprawiu w przezwyciężeniu trudności które sprawiają, iż korzystają oni ze wsparcia pomocy społecznej. Przyczyną pogłębiającego się wykluczenia społecznego osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Siepraw jest ubóstwo połączone ze zjawiskiem uzależnienia od pomocy społecznej oraz niepełnosprawność i bezrobocie. Rosnący na przełomie lat poziom bezrobocia w Gminie Siepraw jest główną przyczyną ubóstwa oraz destrukcyjnie wpływa na klientów pomocy społecznej, powodując u nich bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości w zdobyciu pracy. Bez fachowej pomocy nie nastąpi integracja społeczna i zawodowa tych osób oraz ich rodzin, które pozostają wykluczone społecznie. Dlatego ważne jest stworzenie kompleksowego wsparcia i objęcie nim osób wykluczonych społecznie.