Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożne figury pogranicza polsko - słowackiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  2007-2013.

 

Projekt zakończony.

Tytuł projektu: ”Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożne figury pogranicza polsko – słowackiego”.

Projekt komplementarny „Historia i kultura bez granic”, którego Wnioskodawcą była Gmina Partnerska ze Słowacji,, Obec Spišský Štvrtok, nie uzyskał dofinansowania. Wobec zaistniałego okoliczności Gmina Siepraw realizuje projekt indywidualnie.

Umowa o dofinansowanie mikroprojektu: nr PL-SK/TAT/IPP/I/54 z dnia 17.12.2009r
 

Budżet projektu:
Całkowity koszt projektu – 37 052,93 eur, w tym z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 31 494,99 eur
Finansowanie krajowe z budżetu państwa – 3 705,29 eur
Wkład własny - 1 852,65 eur
 

Okres realizacji:
01.10.2009r. - 28.10.2010r.

Cel projektu:
Cel główny: Poszerzenie współpracy pomiędzy Gminą Siepraw a Gminą Spissky Stvrtok w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Cel bezpośredni:
1. Rozpowszechnienie po obu stronach granicy informacji na temat przydrożnych figur.
2. Dbałość o zachowanie przydrożnych figur.

Grupy docelowe:
1.Społeczność lokalna pogranicza polsko - słowackiego.
2.Turyści odwiedzający gminy po obu stronach granicy.

Opis projektu:
Działanie 1. Wstępna faza projektu. Jako pierwsze działania założono wstępną inwentaryzację posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego. Działanie polega na stworzeniu spisu istniejących przydrożnych kapliczek wraz z wykonaniem amatorskich zdjęć w gminach po obu stronach granicy. Spis wykonają pracownicy gmin odpowiedzialni za konserwację zabytków.
Działanie 2. Wizyta studyjna. W ramach drugiego działania zaplanowana została wizyta studyjna u Partnera Słowackiego celem wymiany informacji i dokonania wyboru kapliczek do renowacji. Podczas spotkania każda z gmin przedstawi opis stanu i liczebności przydrożnych kapliczek. Partnerzy ustalą zakres potrzebnych informacji o każdej przydrożnej kapliczce celem opracowania polsko – słowackiego informatora turystycznego. W wizycie studyjnej ze strony Wnioskodawcy weźmie udział do 4 osoby.
Działanie 3. Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego. Najważniejsze z zaplanowanych działań polega na pozyskaniu informacji dotyczących kapliczek (zdjęcia, archiwalia, teksty historyczne, ryciny). W ramach działania zostaną podpisane umowy o dzieło na wykonanie profesjonalnych zdjęć, rycin (10 sztuk), przygotowania tekstów opisujących przydrożne figury oraz kapliczki i tłumaczeń. Szacunkowa ilość figur do opisania i sfotografowania w Gminie Siepraw wynosi około 40 sztuk, natomiast w Gminie Spišský Štvrtok około 12 sztuk.
Działanie 4. Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych. Opracowanie i wydruk w wersji polsko – słowackiej informatora turystycznego dotyczącego zasobów dziedzictwa kulturowego obu gmin, wraz z mapą lokalizacji obiektów małej architektury sakralnej. Publikacja zostanie wydana w ilości 4.000 egzemplarzy, w formacie kieszonkowym w pełnym kolorze, papier kredowy.
Działanie 5. Wyznaczenie i oznakowanie szlaków. Wnioskodawca zaplanował wyznaczenie i oznakowanie szlaku pieszo - rowerowego wzdłuż przydrożnych figur. Wytyczone zostaną dwie trasy o łącznej długości około 12 km (1 w Gminie Siepraw, 1 w Gminie Spišský Štvrtok), która będzie należała do grupy tras łatwych, spacerowych. Kapliczki i przydrożne figury zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi w wersji polsko – słowackiej (około 15 tablic). Trasa ta zostanie zaznaczona na dwóch mapach lokalizacyjnych wszystkie przydrożne figury i kapliczki. Jedna mapa terenu Gminy Siepraw, druga mapa terenu Gminy Spišský Štvrtok.
Działanie 6. Renowacja. Prace renowacyjne w wybranych 3 obiektach na terenie Gminy Siepraw.
Działanie 7. Wystawa i wieczór autorski. Wystawa grafiki lokalnego artysty połączona z wieczorem autorskim zorganizowana u partnera słowackiego i wnioskodawcy. Z ramienia Wnioskodawcy weźmie udział 6 osób – wyjazd do Partnera Słowackiego. Łączna liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach wynosi około 140 osób.

Działania informacyjne i promocyjne:
Na każdym z etapów realizacji projektu Wnioskodawca i partnerzy projektu będą informować o finansowym wsparciu ze środków UE poprzez:
- zamieszczenie dwóch artykułów prasowych w lokalnej gazecie informujące o zakresie i efektach realizacji projektu.
- plakaty informujące o wystawie rysunków oraz wieczorze autorskim,
- oznakowanie figur przydrożnych oraz mapy z lokalizacją szlaku turystycznego,
- wydanie informatora turystycznego dotyczącego zasobów dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy,
- właściwie oznakowaną wizytę studyjną, wystawę i wieczór autorski.
Oznacza to, że we wszystkich środkach przekazu wymienionych powyżej materiały opisujące działania (publikacje, artykuły, zaproszenia, plakaty, itp.) będą oznaczane w sposób określony w Rozporządzeniu Wykonawczym według Wytycznych dla wnioskodawców. Logo Programu, Unii Europejskiej i Euroregionu będą eksponowane przy wszystkich wydarzeniach projektu (wizyta studyjna, wystawa, wieczór autorski).

Wpływ transgraniczny
Realizacja projektu przyczyni się do:
1.Łamania barier w kontaktach pomiędzy społeczności przygranicznych i wpływa na integrację społeczności regionów objętych programem poprzez wymianę informacji na temat dziedzictwa kulturowego gmin – wizyta studyjna u Partnera Słowackiego, publikacja polsko – słowacka nt. przydrożnych figur, wieczór autorski, wystawa grafiki.
2.Osiągnięcia korzyści odczuwanych po obu stronach granicy, ponieważ odbiorcami projektu będą mieszkańcy po obu stronach granicy między innymi poprzez inwentaryzację zasobów dziedzictwa kulturowego oraz publikację polsko – słowacką nt. przydrożnych figur.
3.Stworzenia trwałej struktury współpracy poprzez planowane wspólne projekty do realizacji m.in. projekt dotyczący wykorzystania zasobów naturalnych gmin do celów turystycznych, projekt infrastrukturalny dotyczący utworzenia po obu stronach granicy ośrodków kultury, projekt wymiany młodzieży. Należy podkreślić, że Partner Słowacki przeprowadza projekt komplementarny z niniejszym projektem.
4.Podstaw dalszego rozwoju współpracy transgranicznej poprzez ułatwienia społeczno-ekonomiczne, tj. łamanie barier:
- językowych, na które napotkają osoby realizujące projekt oraz beneficjenci projektu,
- mentalnych – projekt z Partnerem innym niż krajowym może zostać obarczony sukcesem.

Produkty i rezultaty:

  Nazwa wskaźnika Wartość doeclowa
Produkt

1.Publikacja polsko - słowacka

2.Ilość odrestaurowanych figur

3.Inwentaryzacja.

4.Mapy lokalizacji figur

4000 szt.

3 szt.

1 szt.

2 szt.

Rezultat

1.Uczestnicy wystawy grafiki i wieczoru autorskiego.

2.Podmioty, do których dystrybuowano folder promocyjny

140 osób

25 podmiotów

Uzasadnienie projektu:
Realizacja projektu wynika z potrzeby przeciwdziałania pogarszającemu się stanu technicznego przydrożnych figur i kapliczek rozproszonych po terenie Gminy Siepraw i Gminy Spišský Štvrtok. Według wstępnych danych na terenie obu gmin znajduje się około 52 obiekty małej architektury sakralnej w różnym stanie technicznym. Pomimo niewielkiego budżetu gminy rok w rok wykonują renowacje jednej przydrożnej figury, której naprawa jest najbardziej nagląca. Niestety tak prowadzona renowacja jest zbyt powolna w stosunku do postępującego zniszczenia obiektów. Oprócz braku środków finansowych na przeprowadzenie renowacji figur gminy borykają się również z drugim równie ważnym problem, tj. brakiem inwentaryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie gmin. Opracowanie inwentaryzacji istniejących przydrożnych figur wraz z diagnozą ich stanu technicznego i zakresem prac renowacyjnych pozwoli zaplanować racjonalny program odnowy obiektów oraz wykorzystać zdobyte wiadomości do wydania i upowszechnienia informatora turystycznego w wersji polsko–słowackiej dotyczącego zasobów dziedzictwa kulturowego gmin pogranicza polsko-słowackiego, wraz z mapą lokalizacji figur. Publikacja będzie stanowić odpowiedź na rosnącą popularność walorów krajobrazowych i kulturowych regionu wśród turystów i pielgrzymów. Działaniem promującym projekt jest opracowanie mapy lokalizacji przydrożnych figur w każdej gminie z równoczesnym zaplanowaniem i oznakowaniem po jednej trasie w każdej gminie szlaku turystyczno – pielgrzymkowego.
Przedmiotowym projekt jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi:
1.Wspólna polsko-słowacka Strategia Rozwoju Euroregionu Tatry 2008-2015; Priorytet II Rozwój społeczno-gospodarczy euroregionu Tatry; Temat 2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
2.Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2013.
3.Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013; obszar VII Dziedzictwo i przestrzeń regionalna, Kierunek VII.1. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego.
4.Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego 2007-2015; cel strategiczny: gospodarka i ochrona środowiska; Cel strategiczny 1.3. Powiat myślenicki bazą turystyczno–rekreacyjną dla Krakowa.
5.Strategia Rozwoju Gminy Siepraw 2007-2013; cel operacyjny 1.3.: Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu oraz cel operacyjny 5.3. Dobrosąsiedzka współpraca, wspólne działania gospodarcze i kulturalne, skuteczna komunikacja społeczna.
 

 

  Poniżej udostępniamy wersję elektroniczną pdf publikacji "Kapliczki w Sieprawiu i w Spiskim Czwartku".

 

 

 

Załączniki: