Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda

Ochotnicze Straże Pożarne

  Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Zakliczynie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pod nazwą „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Zakliczynie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł operacji
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Zakliczynie.

Cele operacji
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Zakliczynie.

Opis operacji
Wyremontowane pomieszczania znajdujące się w budynku remizy OSP w Zakliczynie będą stanowić miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli tworzyć, a jednocześnie korzystać z bogatej oferty kulturalnej. Planowany do realizacji zakres rzeczowy zadania są wystarczające do osiągnięcia celu operacji, tj. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz budowanie kapitału społecznego. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na listopad 2014r. Produkty i rezultaty projektu:
Wskaźnik produktu - 4 zmodernizowane pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Zakliczynie.
Wskaźnik rezultatu - liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach społecznych i kulturalnych zorganizowanych w świetlicy wiejskiej w Zakliczynie. Wartość wskaźnika rezultatu ustalono na 40 osób/rok. Sposób pomiaru produktów i rezultatów. Wskaźnik produktu: protokół odbioru końcowego prac remontowych prowadzonych w świetlicy wiejskiej w Zakliczynie. Wskaźnik rezultatu: Ewidencja prowadzona przez Wnioskodawcę. Wskaźnik oddziaływania: zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocja obszaru LGD. Wnioskodawca nie planuje uzyskać dochodu w ramach realizowanej operacji. Wnioskodawca zapewni ogólnodostępność powstałej i wyremontowanej infrastruktury poprzez nieodpłatne użyczenie jej mieszkańcom.
Zakres realizacji operacji to roboty budowlane remontowe, to min.:
wymiana okien z parapetami, malowanie ścian f. emulsyjna/f. olejna, renowacja parkietu, renowacja tynku na stropie, malowanie ścian i sufitów, strop podwieszony z płyt gk na ruszcie systemowym, obłożenie chodów terakotą z cokolikiem, ocieplenie styropianem gr. 15 cm z wylewką cem. gr. 5 cm
Wskaźnik oddziaływania: zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocja obszaru LGD.
Wnioskodawca nie planuje uzyskać dochodu w ramach realizowanej operacji.

Finansowanie wg. wniosku o płatność końcową:
Wnioskowana kwota pomocy dla operacji 26.346,20zł.
 

 

Na terenie Gminy Siepraw działają cztery jednostki OSP w tym trzy jednostki znajdują się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Łączna liczba czynnych członków OSP wynosi 147 osób ( w tym 156 mężczyzn, 1 kobieta), członków wspierających jest 15 oraz 20 osób ma status honorowego członka OSP. W Gminie działają trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszające 40 członków ( w tym 9 dziewcząt oraz 31 chłopców).

 

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Prezes Michał Przęczek

Wiceprezes Józef Suder

Wiceprezes Paweł Sosin

Komendant Gminny Józef Jania

Zastępca Komendanta Gminnego Tomasz Matys

Sekretarz Mirosław Burda

Skarbnik Marian Mitan

Członek prezydium Stanisław Radzik

Członek prezydium Grzegorz Sanak

Członek prezydium Marek Gądek

Członek prezydium Andrzej Dziura

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP

 

Przewodniczący Jan Marek Lenczowski
Sekretarza Tomasz Siatka
Członek Jan Radzik

 

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEPRAWIU

ADRES: ul. Jana Pawła II 96 32 – 447 Siepraw, Tel. 012  274 60 84

 

 

Prezes: Józef Suder

 

Wiceprezes-Naczelnik: Andrzej Dziura

Wiceprezes: Zbigniew Sanowski

Sekretarz: Piotr Nowak

Skarbnik: Jan Marek Lenczowski

Gospodarz: Czesław Siatka

Kronikarz: Rafał Gruchacz

Członek: Tomasz Matys

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Andrzej Matys

Sekretarz: Zbigniew Grochol

Członek: Dariusz Ślusarczyk

 


Ogólna liczba członków zwykłych OSP Siepraw wynosi 45 (w tym 1 kobieta), członków honorowych 10.

 

 

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAKLICZYNIE

ADRES: ul. Kamionka 10, 32 – 406 Zakliczyn, Tel. 012  274 67 39

 

Prezes: Marian Mitan

Wiceprezes Naczelnik: Grzegorz Sanak

Zastępca Naczelnika: Andrzej Łaszczyk

Sekretarz: Adam Szlachta

Skarbnik: Kazimierz Baran

Gospodarz: Stefan Budzowski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Artur Półtorak

Członek: Władysław Szlachta

Członek: Jan Komperda

 

Ogólna liczba członków zwykłych OSP Zakliczyn wynosi 24, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 10.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZECHÓWCE

ADRES: ul. Szkolna 67, 32 – 406 Czechówka, Tel. 012  274 66 52

 

Prezes: Paweł Sosin

Wiceprezes Naczelnik: Marek Gądek

Wiceprezes: Rafał Nowak

Z -ca Naczelnika: Piotr Suder

Sekretarz: Tomasz Siatka

Skarbnik: Krzysztof Gawęda

Gospodarz: Mariusz Szwarc

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Krzysztof Panek

Wice przewodniczący: Janusz Chlebda

Sekretarz: Janusz Pudlik

 

Ogólna liczba członków zwykłych OSP Czechówka wynosi 20, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 11.

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁYCZANCE

ADRES: ul. Ogrodowa 16, 32 – 447 Łyczanka, Tel. 012  274 61 76

Prezes: Mirosław Burda

Wiceprezes Naczelnik: Stanisław Radzik

Wiceprezes: Wojciech Woś

Zastępca Naczelnika: Tadeusz Iwanów

Sekretarz: Józef Rozwadowski

Skarbnik: Jan Radzik

Gospodarz: Wojciech Świdowski

Kronikarz: Damian Frasik

Członek: Roman Dudek

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Tadeusz Iwanów

Członek: Mirosław Burda

Członek: Kazimierz Chlebda

 

Ogólna liczba członków zwykłych OSP Łyczanka wynosi 45, członków honorowych 13, członków wspierających 7, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 21 ( w tym 9 dziewcząt oraz 12 chłopców).