Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Parafie

Na ternie Gminy Siepraw znajdują się dwie parafie. Poniżej prezentujemy ważne informacje na ich temat.

 

Parafia Siepraw

Sieprawska parafia należy do najstarszych ośrodków duszpasterskich w archidiecezji krakowskiej.
Wymieniana w aktach kamery apostolskiej z lat 1325-1327, istniała najprawdopodobniej już w XIII stuleciu.
Początek kościołowi parafialnemu mogła dać początek kaplica dworska lub kapliczka przydrożna, stojąca w pobliżu placu targowego. Domysł ten nosi znamiona prawdopodobieństwa, ponieważ badania wykazały, iż pierwotny kościół parafialny stał tuż przy przechodzącym przez wioskę trakcie węgierskim.

Pierwszy kościół w Sieprawiu nosił wezwanie św. Marcina. Z początków jego istnienia zachowało się kilka imion proboszczów parafii: w latach 1325-27 był to ks. Miłosław, w roku 1440 ks. Bartłomiej, zaś w roku 1474 ks. Berard. Prawo patronatu nad kościołem mieli kolejni dziedzice Sieprawia. Liber beneficiorum Jana Długosza, pochodzące z 1440 roku, określa parafię jako dobrze zorganizowaną placówkę duszpasterską, posiadającą kościół, duszpasterza oraz wydzielony teren. Do parafii należały wtedy: Siepraw, Krzyszkowice, Olszowice, Zawada, Kawęciny i Łyczanka. Taki stan utrzymał się aż do końca XIX wieku. Początkowo parafia należała do dekanatu dobczyckiego alias szczyrzyckiego - była więc własnością opactwa cysterskiego - następnie wielickiego, myślenickiego, by w roku 1992 stać się częścią dekanatu Mogilany.

Duszpasterze:

Ksiądz prałat Piotr Kluska - proboszcz, kustosz Sanktuarium

Ksiądz Wikariusz mgr Wojciech Galica

Ksiądz Wikariusz mgr Wojciech Gazdowicz

 

Dane teleadresowe:

Sanktuarium bł. Anieli Salawy
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła

Polska, 32-447 Siepraw 1017 (koło Krakowa)
tel. (+48) 12-274-60-97

http://www.sanktuarium-siepraw.katolicki.eu

E-mail: kancelaria@sanktuarium-siepraw.katolicki.eu

Skype: bl.aniela.salawa

 

Parafia Zakliczyn

 

Parafia Wszystkich Świętych w Zakliczynie obejmuje trzy miejscowości Czechówkę, Stojowice (kaplica) i Zakliczyn (kościół parafialny). Pierwsze wzmianki źródłowe o parafii zakliczyńskiej datowane są na XIV wiek. Nie znana jest data budowy najstarszej świątyni w Zakliczynie. pozostał zachowany do dzisiaj średniowieczny krucyfiks- zabytek sprzed połowy XV w., który mógł być przeniesiony do kościoła istniejącego w XVI w. z wcześniej zbudowanej świątyni. Świątynia ta została zburzona doszczętnie około roku 1566, a następnie odbudowana w 1593r. Niedostatecznie często odnawiany kościół szybko popadł w ruinę. Dopiero w latach 1774-1775 została, w miejscu dawnej, wybudowana i zachowana do dzisiaj świątynia.

Szczególną czcią i kultem wiernych jest otoczony obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem – Matki Bożej Różańcowej, Pani Zakliczyńskiej.

Duszpasterze:

Ksiądz Józef Stopka- proboszcz

Ksiądz wikariusz Damian Zając

 

Dane teleadresowe:

Parafia pw Wszystkich Świętych w Zakliczynie

Zakliczyn 24, 32-406 Zakliczyn

tel.: 12 3730270

www.parafiazakliczyn.info

e-mail: parafiazakliczyn@gmail.com

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie kamiennej kapliczki w otoczeniu kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Zakliczynie” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Tytuł operacji
Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie kamiennej kapliczki w otoczeniu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie.
Cele operacji
Celem ogólnym operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i zahamowanie procesu destrukcji kapliczki poprzez wykonanie pełnego zakresu konserwacji technicznej i estetycznej kolumny. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców LGD oraz promowanie obszarów wiejskich, a także wpłynie na wzmocnienie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania - obszarem wiejskim i kultywowanie lokalnych tradycji. Realizacja operacji zapewni osiągnięcie celu ogólnego nr 2 LSR "Rozwój turystyki w oparciu o walory środowiska z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi z uwzględnieniem agroturystyki", oraz celu szczegółowego nr 2.3. "Wypromowanie obszaru jako atrakcyjnego turystycznie".
Opis operacji
Realizacja projektu wynika z potrzeby przeciwdziałania pogarszającemu się stanu technicznego kamiennej kolumny, wpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, zlokalizowanej w miejscowości Zakliczyn, w Gminie Siepraw. Obiekt znajduje się w otoczeniu zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie i pochodzi najprawdopodobniej z 1826r.Kamienna kapliczka w formie kolumny stojącej na prostopadłościennym cokole ujętym od dołu i od góry w profilowane gzymsowanie, ustawionym na dwóch kamiennych stopniach, wzniesionych na rzucie kwadratu. Głowica kolumny w formie profilowanej kwadratowej nakrywy, na której ustawiono niewysoki prostopadłościenny postument zwięczony profilowanym gzymsowaniem, w szycie metalowy Krucyfiks z małymi płaskimi figurkami asystencyjnymi prawdopodobnie odlanymi w cynku. Cokół i kolumna wraz z podstawą wykonane z piaskowca obrabianego gładko. Krucyfiks przypuszczalnie za stopu żelaza, figury ascstencyjne odlane z metalu, prawdopodobnie cynk. Stan zachowania kolumny jest następujący: powierzchnia zabrudzona, kamień silnie zawilgocony w partii podstawy i cokołu, co przyczynia się do rozwoju na jego powierzchni mchów i porostów. Pierwszy stopień przysypany częściowo ziemią. Od fontu stopień pękł i wykruszył się tworząc dość duży ubytek. Na skutek dezintegracji ziarnistej warstwy przypowierzchniowej, uległa prawie całkowicie zatarciu inskrypcja na froncie cokołu. W partii gzymsowania nakrywy więczącej cokół widoczne doraźne uzupełnienia gipsem. Konserwacja techniczna będzie polegała na odczyszczeniu powierzchni kamienia i sunięciu wadliwych uzupełnień, konsolidacji strukturalnej kamieni. Zakłada się zahamowanie procesu destrukcji kapliczki poprzez wykonanie pełnego zakresu konserwacji technicznej i estetycznej. Na wstępie prac proponuje się odsłonięcie kamiennych stopni po uprzednim uporządkowaniu terenu wokół obiektu, wycięciu części krzewów, których system korzeniowy powoduje naruszenie podstawy, wykonaniu odwodnieniu i odpowiedniego posadowienia. Konserwacja techniczna będzie polegała na odczyszczeniu powierzchni kamienia i usunięciu wadliwych uzupełnień, konsolidacji strukturalnej kamienia. W ramach konserwacji estetycznej zakłada się uzupełnienie rażących ubytków formy masą sztucznego kamienia. Uzupełnieniu ubytków stopni metodą kaszlowania stosując ten sam rodzaj piaskowca. Odnośnie elementów metalowych zakłada się odczyszczenie powierzchni z zabrudzeń i produktów korozji, zabezpieczenie powierzchni lamierem zawierającym inhibitory korozji, pokrycie powierzchni rzeźb powłoką lakieru grfafitowego. Realizacja projektu rozpocznie się we kwiecień 2011r, a zakończy w czerwcu 2011r.
Finansowanie wg. wniosku o płatność końcową:
Całkowity koszt realizacji operacji 31.600,59 zł
Wnioskowana kwota pomocy dla operacji 22.120,41 zł