Imieniny:
Ireny, Irminy, Stanisława

Rada Gminy Siepraw

            SKŁAD RADY GMINY VII KADENCJI:

Leszek Wierzba - Przewodniczący Rady Gminy Siepraw
Dyżur każdy poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00 (sala obrad pok. Nr 16)
Prosimy wcześniejsze telefoniczne umawiania spotkań pod nr telefonu 12 37 21 811 lub osobiście - sekretariat Urzędu Gminy pok. Nr 30.


Dawid Lenczowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Siepraw

 

Radni:

 

 

 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siepraw

Przewodniczący Komisji:

 • Piotr Nowak

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Krzysztof Nawalany

Skład Komisji:

 • Janina Lejda
 • Józef Rozwadowski
 • Aleksander Suder

 

Komisja Rewizyjna jest głównym organem kontrolnym Rady Gminy do kontroli wewnętrznej Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Siepraw i jednostek pomocniczych Gminy Siepraw. Podlega Radzie Gminy przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy uchwalony przez Radę Gminy, może również podejmować kontrole doraźne na zlecenie Rady Gminy.
Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 
Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw

Przewodnicząca Komisji:

 • Janina Lejda

Zastępca Przewodniczącej Komisji:

 • Aleksander Suder

Skład komisji:

 • Monika Gądek
 • Marek Matoga
 • Piotr Nowak
 • Piotr Płachta
 • Leszek Wierzba

 

 

Przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów:

1) planowania i wykonania budżetu gminy Siepraw, zmian budżetu gminy Siepraw;

2) planowania i wykonania inwestycji i remontów finansowanych z budżetu gminy Siepraw;

3) udzielania pożyczek i kredytów z Budżetu Gminy;

4) analizy stanu zadłużenia gminy Siepraw;

5) gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy Siepraw;

6) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siepraw, dotyczących:

 • budżetu gminy i jego zmian;
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
 • podatków i opłat;
 • umarzania należności cywilnoprawnych przysługujących gminie;
 • udzielania dotacji;
 • cen usług komunalnych w tym taryf za dostawę wody z wodociągu gminnego gminy Siepraw i odbiór ścieków kanalizacją sanitarną Gminy Siepraw oraz dopłaty do tych taryf;
 • diet radnych i sołtysów;
 • stypendiów szkolnych;
 • gospodarki gruntami i lokalami;
 • wykorzystania rezerwy celowej na realizację zadań sołectwa;
 • współdziałania z innymi gminami;
 • porozumień w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)
 • udzielania pomocy finansowej innym gminom i powiatowi;
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • wyposażania jednostek organizacyjnych gminy w majątek;
 • przekazywania mienia sołectwom.


Komisja Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw

Przewodniczący Komisji:

 • Józef Rozwadowski

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Konrad Urbanik

Skład komisji:

 • Paulina Barcik
 • Dawid Lenczowski
 • Marian Mitan
 • Marzena Szczurek
 • Elżbieta Wielgus - Młynarska

 

 

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalne są sprawy dotyczące Gminy Siepraw z zakresu:

 • oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia i promocji gminy;
 • opieki społecznej i działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin;
 • wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • nazewnictwa dróg, i ulic;
 • zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • gospodarki lokalami i nieruchomościami;
 • gospodarki mieszkaniowej w gminie;
 • rozwoju infrastruktury drogowej i transportu publicznego;
 • działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy;
 • gospodarowania odpadami;
 • rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjne;
 • ochrony środowiska;

oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siepraw nie zastrzeżonych dla Komisji Budżetu i Finansów.