Imieniny:
Maury, Milany, Tomasza

 

Aktualności

2018-06-15

PROGRAM RZĄDOWY „DOBRY START”

PROGRAM RZĄDOWY „DOBRY START”

300  złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu (budynek Urzędu Gminy pokój nr 13) W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, świadczenia będą realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. przez internet za pomocą bankowości elektronicznej lub portalu Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/). Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.
Od 1 sierpnia 2018 r. wniosek można będzie złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Załączniki:

« Powrót