Imieniny:
Maury, Milany, Tomasza

 

Aktualności

2018-06-12

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Siepraw o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw w zakresie określonym uchwałą Nr XVI/149/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zmienionej uchwałą Nr XXIII/198/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zmianami ) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.06.2018r. do 10.07.2018r.  w Urzędzie Gminy Siepraw w godzinach urzędowania.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony na stronie internetowej gminy: www.siepraw.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 29.06.2018r. w Urzędzie Gminy Siepraw, początek o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2018r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Gminy Siepraw (32 - 447  Siepraw; ul.  Kawęciny  30) w godzinach urzędowania.
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Siepraw (32 - 447  Siepraw; ul.  Kawęciny  30)
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
     

Siepraw,dn:12.06.2018r.
znak sprawy:GPiS.6721.2.2016

 

Wójt Gminy  Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala
 

Załączniki:

« Powrót